Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci

Informujemy, i偶 firma KOLORAMI S.C. przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych.

搂1. Postanowienia Og贸lne

1. Serwis internetowy kolorami.eu jest administrowany przez firm臋 KOLORAMI S.C., ul. Magazynowa 6A, 25-565 Kielce. Ochrona danych odbywa si臋 zgodnie z wymogami powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji termin贸w stosuje si臋 s艂owniczek Regulaminu lub tak jak zosta艂o to opisane w Polityce Prywatno艣ci (je偶eli wynika to bezpo艣rednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatno艣ci termin 鈥淯偶ytkownik鈥 zast膮piony zosta艂 okre艣leniem 鈥淭y鈥, 鈥淎dministrator鈥 鈥 鈥淢y鈥. Termin 鈥淩ODO鈥 oznacza Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatno艣ci i dbamy o bezpiecze艅stwo danych. W tym celu u偶ywany jest m.in. bezpieczny protok贸艂 szyfrowania komunikacji (SSL).

搂2. Administrator Danych

1. Us艂ugodawca jest administratorem danych swoich klient贸w. Oznacza to, 偶e je艣li kontaktujesz si臋 z nami za pomoc膮 tej strony, to przetwarzamy Twoje dane jak: imi臋, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

2. Dane osobowe przetwarzane s膮:
a. zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami dotycz膮cymi ochrony danych,
b. zgodnie z wdro偶on膮 Polityk膮 Prywatno艣ci,
c. w zakresie i celu niezb臋dnym do nawi膮zania, ukszta艂towania tre艣ci Umowy, zmiany b膮d藕 jej rozwi膮zania oraz prawid艂owej realizacji Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮,
d. w zakresie i celu niezb臋dnym do wype艂nienia uzasadnionych interes贸w (prawnie usprawiedliwionych cel贸w), a przetwarzanie nie narusza praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮:
w zakresie i celu zgodnym z wyra偶on膮 przez Ciebie zgod膮 je偶eli wys艂a艂e艣 zapytanie za pomoc膮 formularza.

3. Wszystkie zastrze偶one znaki towarowe i inne znaki us艂ug nale偶膮 do ich w艂a艣cicieli i zosta艂y u偶yte wy艂膮cznie w celach informacyjnych dla zaprezentowania ofert.

4. Kontakt u偶ytkownika z serwisem kolorami.eu nast臋puje za pomoc膮 kana艂贸w komunikacji 鈥 adresy e-mail wymienione na stronach serwisu.

5. Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮 (je偶eli jeste艣my ich administratorem) ma prawo dost臋pu do danych, sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwi膮zaniu Umowy lub cofni臋ciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszcze艅 przed s膮dem lub je偶eli przepisy krajowe albo unijne b膮d藕 prawa mi臋dzynarodowego obliguj膮 nas do retencji danych.

7. Us艂ugodawca ma prawo udost臋pnia膰 dane osobowe U偶ytkownika oraz innych jego danych podmiotom upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa (np. organom 艣cigania).

8. Usuni臋cie danych osobowych mo偶e nast膮pi膰 na skutek cofni臋cia zgody b膮d藕 wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9. Zastrzegamy sobie prawo do wysy艂ania niezapowiedzianych wiadomo艣ci osobom, kt贸rych dane kontaktowe posiada i kt贸re zgodzi艂y si臋 z Polityk膮 Prywatno艣ci. Pod poj臋ciem niezapowiedzianych wiadomo艣ci KOLORAMI S.C. rozumie informacje odnosz膮ce si臋 bezpo艣rednio do serwisu kolorami.eu, us艂ug i produkt贸w (np. zmiany, wewn臋trzne promocje), niekomercyjne listy (np. 偶yczenia) oraz informacje komercyjne, kt贸rych rozsy艂ka zosta艂a op艂acona przez klient贸w KOLORAMI S.C.. Informacje komercyjne s膮 filtrowane w stopniu w jakim jest to mo偶liwe, ograniczana jest ich obj臋to艣膰 i wysy艂ane s膮 sporadycznie.

10. Us艂ugodawca nie udost臋pniania danych osobowych innym podmiotom ani偶eli upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa.

12. Wdro偶yli艣my pseudonimizacj臋, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzon膮 kontrol臋 dost臋pu dzi臋ki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpiecze艅stwa danych.

12. Dane osobowe przetwarzaj膮 osoby wy艂膮cznie upowa偶nione przez nas albo przetwarzaj膮cy, z kt贸rymi 艣ci艣le wsp贸艂pracujemy.

13. Rejestruj膮c si臋 na stronie wyra偶asz zgod臋 na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz na otrzymywanie drog膮 elektroniczn膮 informacji handlowych od Administratora i jego partner贸w.

搂3. Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych zale偶y od celu, w jakim zosta艂y zebrane i s膮 przetwarzane, od przepis贸w prawa , metod lub modeli post臋powania, a tak偶e zg贸d i innych o艣wiadcze艅. Ka偶dorazowo osoba, kt贸rej dane dotycz膮 jest informowana o czasie ich przechowywania (np. poprzez stosowne zapisy w umowach, na wnioskach, innej dokumentacji). Archiwizacja odbywa si臋 zgodnie z wymaganiami przepis贸w prawa. Dane uzyskane za wyra藕n膮 zgod膮 osoby, kt贸rej dotycz膮, s膮 u偶ytkowane przez KOLORAMI S.C. przez czas wskazany w o艣wiadczeniu o zgodzie, w ka偶dym przypadku do czasu odwo艂ania zgody.

搂4. Pliki cookies

1. Witryna kolorami.eu u偶ywa cookies. S膮 to niewielkie pliki tekstowe wysy艂ane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przegl膮darki. Kiedy przegl膮darka ponownie po艂膮czy si臋 ze stron膮, witryna rozpoznaje rodzaj urz膮dzenia, z kt贸rego 艂膮czy si臋 u偶ytkownik. Parametry pozwalaj膮 na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kt贸ry je utworzy艂. Cookies u艂atwiaj膮 wi臋c korzystanie z wcze艣niej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotycz膮 adresu IP, typu wykorzystywanej przegl膮darki, j臋zyka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy us艂ug internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesy艂anych do witryny za po艣rednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane s艂u偶膮 do monitorowania i sprawdzenia, w jaki spos贸b u偶ytkownicy korzystaj膮 z naszych witryn, aby usprawnia膰 funkcjonowanie serwisu zapewniaj膮c bardziej efektywn膮 i bezproblemow膮 nawigacj臋. Monitorowania informacji o u偶ytkownikach dokonujemy korzystaj膮c z narz臋dzia Google Analitics, kt贸re rejestruje zachowanie u偶ytkownika na stronie.

4. Cookies identyfikuje u偶ytkownika, co pozwala na dopasowanie tre艣ci witryny, z kt贸rej korzysta, do jego potrzeb. Zapami臋tuj膮c jego preferencje, umo偶liwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantowa膰 najwy偶szy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane s膮 wykorzystywane jedynie wewn膮trz firmy KOLORAMI S.C. w celu optymalizacji dzia艂a艅.

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy nast臋puj膮ce pliki cookies :
a. 鈥渘iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach serwisu;
b. pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c. 鈥渇unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥渮apami臋tanie鈥 wybranych przez u偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu u偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi u偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.;

U偶ytkownik w ka偶dej chwili ma mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia lub przywr贸cenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmian臋 ustawie艅 w przegl膮darce internetowej. Instrukcja zarz膮dzania plikami cookies jest dost臋pna na stronie.