Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej określanych jako „Użytkowników”) działającego pod adresem www.kolorami.eu (dalej określany jako „Serwis” albo jako „Portal”).

2. Współadministratorami danych osobowych są Iwona Krakowiak i Paweł Krakowiak wspólnicy spółki KOLORAMI spółka cywilna, Ul. Magazynowa 6A, 25-565 Kielce, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej numer REGON: 290914560, NIP: 6572154084. Kontakt ze wskazanymi Współadministratorami może Pan/Pani uzyskać w drodze listownej, mailowej (biuro@kolorami.eu) lub telefonicznej ((+48) 41 362 75 74) (dalej określana jako „Usługodawcy”).

3. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać do naszego Inspektora Ochrony Danych – Grzegorza Polaka, na adres e-mail biuro@gpkp.pl.

4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Usługodawcy szanują prywatność Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.kolorami.eu Jak większość wydawców stron, Usługodawcy zbierają adresy IP komputerów Użytkowników odwiedzających stronę i niezbędne informacje na temat korzystania z niej, jednak dane te wykorzystuje tylko i wyłącznie w celach technicznych i administracyjnych (z wyjątkiem usługi geolokalizacji Użytkownika, która pozwala skierować go na właściwe dla niego podstrony miejskie serwisów). Usługodawcy nie usiłują identyfikować Użytkowników.

6. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  1. Usługodawcy są współadministratorami danych Użytkowników. Oznacza to, że jeśli Użytkownika skorzysta z usług serwisu www.kolorami.eu, to Usługodawcy mogą przetwarzać jego następujące dane osobowe: imię, nazwa firmy, telefon, adres e-mail, adres IP oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa w skutek Państwa dobrowolnej zgody.
  2. Dane osobowe przetwarzane są:
    1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
    2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
    3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
    4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

I. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeżeli kontaktuje się on z Usługodawcą celem uzyskania informacji o ofercie Portalu i udostępnia przy tym swoje dane osobowe. W tym przypadku zbierane i przetwarzane są wyłącznie imię, nazwa firmy, telefon, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości.

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Usługodawcy są ich współadministratorami) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

5. Usługodawcy mają prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7. Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu, w tym dla realizacji zawieranych umów konieczne jest korzystanie przez Współadministratorów z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Współadministratorzy korzystają wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

8. Usługodawcy korzystają z systemów analizy sieciowej, które mogą być wykorzystywane do tworzenia profilów Użytkowników. Za wyjątkiem powodów uzasadnionych względami marketingowymi i zgodą Użytkownika, profil Użytkownika nie będzie oznaczany jego imieniem i nazwiskiem ani też innym określeniem, które mogłoby pozwolić na jego bezpośrednią identyfikację. Systemy analizy sieciowej wykorzystują w swoich procesach pliki cookies.

9. Zbierane przez Usługodawców dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na podstawie i w granicach przepisów prawa. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Poprawianie Danych Osobowych może być dokonywane poprzez kontakt Użytkownika z obsługą Portalu, zarówno drogą poczty tradycyjnej jak i pocztą elektroniczną.

10. Usługodawcy informują, że do danych osobowych Użytkownika dostęp mogą uzyskać również uprawnione organy państwowe w ramach kompetencji określonych właściwymi przepisami, w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy).

PLIKI COOKIES

1. Witryna www.kolorami.eu używa cookies („ciasteczek”). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o
Użytkownikach Usługodawcy mogą dokonywać korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Usługodawcy stosują pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu www.kolorami.eu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizacji Usługodawców w celu optymalizacji działań.

5. Na witrynie www.kolorami.eu Usługodawcy wykorzystują następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

7. Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Usługodawcy mogą uzyskiwać do nich dostęp.

8. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację przedstawionych wyżej zasad korzystania z plików cookies i zgodę na posługiwanie się nimi przez Usługodawców.

9. Dodatkowe dane osobowe, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Współadministratorami danych osobowych są Iwona Krakowiak i Paweł Krakowiak wspólnicy spółki KOLORAMI spółka cywilna, Ul. Magazynowa 6A, 25-565 Kielce, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej numer REGON: 290914560, NIP: 6572154084. Kontakt ze wskazanymi Współadministratorami może Pan/Pani uzyskać w drodze listownej, mailowej (biuro@kolorami.eu) lub telefonicznej ((+48) 41 362 75 74)

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: biuro@gpkp.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników współadministratorów danych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach sklepu internetowego lub do momentu wycofania zgody.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kontakt@miglo.pl.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MARKETINGU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że:

1. Współadministratorami danych osobowych są Iwona Krakowiak i Paweł Krakowiak wspólnicy spółki KOLORAMI spółka cywilna, Ul. Magazynowa 6A, 25-565 Kielce, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej numer REGON: 290914560, NIP: 6572154084. Kontakt ze wskazanymi Współadministratorami może Pan/Pani uzyskać w drodze listownej, mailowej (biuro@kolorami.eu) lub telefonicznej ((+48) 41 362 75 74)

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: biuro@gpkp.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników współadministratorów danych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały pozyskane, lub do momentu wycofania udzielonej przez Państwa zgody w odniesieniu do kanałów komunikacyjnych, co do których Państwa zgoda zostanie wycofana. Potem Państwa dane zostaną usunięte.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@kolorami.eu.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieudostępnienie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wykorzystania Państwa danych osobowych do celów marketingowych, za pośrednictwem kanału komunikacji, na który nie wyrazili Państwo zgody.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że:

1. Współadministratorami danych osobowych są Iwona Krakowiak i Paweł Krakowiak wspólnicy spółki KOLORAMI spółka cywilna, Ul. Magazynowa 6A, 25-565 Kielce, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej numer REGON: 290914560, NIP: 6572154084. Kontakt ze wskazanymi Współadministratorami może Pan/Pani uzyskać w drodze listownej, mailowej (biuro@kolorami.eu) lub telefonicznej ((+48) 41 362 75 74)

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: biuro@gpkp.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1. lit. b i c RODO). Za Państwa zgodą, Państwa dane będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby zatrudnione w dziale personalnym oraz osoby, które merytorycznie zajmują się rekrutacją pracowników na dane stanowisko pracy, jak również dostawcy usług IT, przy pomocy których Współadministratorzy zbierają i przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w swoim systemie informatycznym.

5. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a gdy Państwa wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 6 miesięcy od daty przekazania nam danych lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Państwa zgody.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@kolorami.eu.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

10. Podanie danych osobowych na potrzeby aktualnego procesu rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.) jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.